تولید برق به نرخ مازوت

با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز باز هم شاهد آلودگی حاصل از مصرف مازوت به عنوان سوخت جایگزین از نیروگاه شهید سلیمی نکا هستیم.

تولید برق به نرخ مازوت