ناوشکن «دنا» جدیدترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی

ناوشکن «دنا» جدیدترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی

ناوشکن «دنا» جدیدترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی